Week 14

Lesson 5.2

Vocabulary List:
家长 jiā zhǎng – parent
画家 huà jiā – artist; painter
高兴 gāo xìng – happy
高速公路 gāo sù gong lù – freeway; highway
开车 kāi chē – to drive a car
开学 kāi xué – start school; back to school
信封 xìn fēng – envelope
信用卡 xìn yòng kǎ – credit card
%d bloggers like this: