Week 16

Lesson 6.2
Vocabulary List:
从前 cóng qián – once upon a time; before
从来 cóng lái – from the beginning
迟到 chí dào – to come late; to be late
到学校 dào xué xiào – to go to school
跳得高 tiào dé gāo – to jump high
得到 dé dào – to get
一公里 yī gong lǐ – one kilometer
一百里 yī bǎi lǐ – one hundred miles
%d bloggers like this: