Week 18

Lesson 7.1
Vocabulary List:
新年 xīn nián – the New Year
新娘 xīn niáng — bride
一年 yī nián – one year
二年级 èr nián jí – second grade (at school)
春天 chūn tiān — spring
春假 chūn jià – spring break
%d bloggers like this: