Week 20

Lesson 7.3

Vocabulary List:
冬天 dōng tiān — winter
冬眠 dōng mián – to hibernate
外套 wài tào – overcoat; jacket
外国人 wài guó rén — foreigner
再见 zài jiàn – good-bye or see you again
再来一次 zài lái yī cì – one more time; again
%d bloggers like this: